1 lipca rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Każdy właściciel lub zarządca musi zgłosić źródła ogrzewania

Właściciele domów i zarządcy budynków będą musieli od 1 lipca złożyć do nowej bazy danych deklarację o źródłach ciepła i spalania paliw wykorzystywanych do ich ogrzewania. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma wspierać działania w walce ze smogiem, a organom władzy na szczeblu centralnym oraz samorządowym dać wiedzę niezbędną do realizacji polityki gospodarki niskoemisyjnej.

CEEB jest rejestrem, gdzie gromadzone będą dane o źródłach ogrzewania budynków w naszym kraju. Zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej czy lokali usługowych.

Złożenie deklaracji jest obligatoryjne. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku. W przypadku już istniejących obiektów na przygotowanie i złożenie deklaracji będzie dwanaście miesięcy. Z kolei dla tych nowo oddanych do użytku przewidziano termin tylko czternastu dni od momentu uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw. Niezłożenie deklaracji w określonym czasie może skutkować grzywną.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:
- imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
- adres nieruchomości, w której obrębie eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
- informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
- numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
- adres e-mail (opcjonalnie).

W pełni funkcjonalny system CEEB zostanie uruchomiony i wdrożony 30 czerwca bieżącego roku. Deklaracje będzie można składać przede wszystkim w formie elektronicznej, poprzez specjalnie udostępnioną do tego celu aplikację internetową. Sposobem uwierzytelnienia danych w tym przypadku będzie Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany. Przewidziano także formę tradycyjną. Wydrukowane i wypełnione dokumenty trzeba będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację budynku.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego -> https://tiny.pl/r3dbq

Do góry