Absolutorium dla wójta Piotra Derejczyka. Radni pozytywnie ocenili pracę urzędu w ubiegłym roku

Na sesji Rady Gminy Miedźno, która odbyła się 24 czerwca, radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz udzielili wójtowi Piotrowi Derejczykowi absolutorium.

Radni w trakcie obrad poszczególnych komisji rady szczegółowo zapoznali się i przeanalizowali sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe gminy za rok 2020 oraz informację o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Podczas sesji, która z uwagi na sytuację epidemiologiczną odbyła się w formie zdalnej, po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do sprawozdania z wykonania budżetu za
ubiegły rok, wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miedźno oraz opinią RIO w Katowicach do tego wniosku, radni pozytywnie ocenili działalność wójta, udzielając mu za 2020 rok absolutorium.

Procedura absolutoryjna służy ocenie wykonania budżetu samorządu i jest dokonywana na podstawie analizy sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego. W 2020 roku dochody gminy wyniosły 47.986.070,75 zł, przy realizacji wydatków na poziomie 39.829.190,29 zł. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 6.372.227,15 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 8.156.880,46 zł.

W trakcie roku spłacono zobowiązania na łączną kwotę 3.599.534,32 zł. Zawiera się w tym spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 1.285.734,50 zł, spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Miedźnie - 1.700.000,00 zł, jak również spłata rat czterech kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Miedźnie w ogólnej kwocie 613.799,82 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie Gminy Miedźno wyniosło 5.351.216,67 zł i dotyczyło pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach oraz czterech kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Miedźnie.

Rok 2020 był kolejnym, w którym Gmina Miedźno prowadziła intensywne działania inwestycyjne. Łącznie wydatki majątkowe wyniosły 6.372.227,15 zł. W ramach tej kwoty na budowę i zakupy urządzeń wydano łącznie 6 164 103,53 zł. Pozostałe wydatki związane były ze zleconymi projektami przygotowywanych kolejnych inwestycji (134.700,62 zł), zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Miedźno umożliwiającego częściowo wdrożenie pracy zdalnej (12.423,00 zł), a także dotacje dla Szpitala Najświętszej Marii Panny w Częstochowie (40.000,00 zł), Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą (6.000,00 zł) oraz mieszkańców gminy Miedźno, którzy wybudowali przydomowe oczyszczalnie ścieków (15.000,00 zł).

W strukturze realizowanych inwestycji dominowały inwestycje związane z ochroną środowiska. Najważniejszym wydatkiem inwestycyjnym poniesionym w ramach tej dziedziny była płatność związana z zakończeniem prac termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie, która wyniosła 2.826.259,26 zł. Była ona możliwa dopiero po wykonaniu większości prac, których nie zrealizował wybrany w pierwotnym przetargu wykonawca.

Drugim istotnym proekologicznym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w 2020 roku było wybudowanie siedmiu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźno. Projekt dofinansowany został z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosił 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Wykonawcą prac była firma EcoJura sp. z o.o., a koszt realizacji inwestycji wyniósł 917.044,32 zł. Wśród zadań drogowych zrealizowano przebudowę ulicy Generała Juliana Filipiowicza w Miedźnie (z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Budowy Dróg Samorządowych w wysokości 407.571,35 zł), które razem z przebudowanym skrzyżowaniem w Kołaczkowicach zakończyło prowadzone od kilku lat prace na drodze gminnej pomiędzy Miedźnem, a Kołaczkowicami. Ponadto kompleksowo przebudowano ulice Szkolną i Przedszkolną w Ostrowach na Okszą wraz z wykonaniem nowej nawierzchni podjazdu i chodników przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą.

Niższe od zakładanego wykonanie planu drogowych zadań inwestycyjnych związane było przede wszystkim z przesunięciem terminów rozpoczęcia zadania kompleksowej przebudowy ulic Dębowej, Polnej Ogrodowej i Sosnowej w Miedźnie na rok 2021. Było to spowodowane problemami z uzyskaniem zgód od właścicieli nieruchomości, na których miały znajdować się niektóre z planowanych do wybudowania elementów drogi, wynikające z nieuregulowanej do końca własności. Z tego powodu konieczne było zlecenie dodatkowych prac geodezyjnych i przygotowanie dokumentacji budowlanej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę w ramach Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.

Tradycyjnie gmina realizowała także działania inwestycyjne mające na celu poprawę dostępności do przestrzeni publicznej oraz zwiększenie komfortu korzystających z niej mieszkańców. W 2020 roku wspólnie z Klubem Sportowym „Naprzód” Ostrowy nad Okszą wybudowano w tej miejscowości Otwartą Strefę Aktywności, na którą pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w wysokości 94,29 proc. wynikało głównie z niezrealizowania w pełni planu dochodów majątkowych. Wiązało się to z przedłużającymi się, z powodów niezależnych od gminy procedurami rozliczeń zrealizowanych i zakończonych zadań inwestycyjnych. Dochody te powinny wpłynąć do budżetu w tym roku. Wykonanie wydatków budżetu gminy w wysokości 72,90 proc. wynikało natomiast głównie z przesunięć terminów zakończenia realizowanych inwestycji i związanych z nimi przesunięciami terminów płatności.

Do góry