Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dołącza się:

  1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego;
  2. w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła - dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) do zwrotu podatku akcyzowego można uwzględnić faktury dokumentujące zakup oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do CN 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00.

 

(-) Piotr Derejczyk

                                                                                                                 Wójt Gminy Miedźno

Do góry