Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły dotyczące konkursu określono w Zarządzeniu Nr 28/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Wzór oferty określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Termin składania ofert upływa dnia 27 marca 2018 roku o godzinie 10:00. Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywani

Do góry