Ogłoszenie o stypendium szkolnym na rok szkolny 2017/2018

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie, ul. Ułańska 25 przyjmowane będą wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne)

Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
    i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej, przysługują również:

  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioski przyjmowane będą od 16 sierpnia 2017 r. do 15 września 2017 r. W przypadku słuchaczy kolegiów, wnioski przyjmowane będą od 1 września 2017 r. do 15 października 2017 r.
Rozpatrzenie wniosku nastąpi w ciągu 30 dni od ostatecznego terminu jego złożenia.

Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.

Podstawą otrzymania stypendium jest:

  • miesięczny dochód nie przekraczający 514 złotych netto na jedną osobę w rodzinie

  • zamieszkanie na terenie gminy Miedźno

Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych faktur. Faktury powinny być wystawione na wnioskodawcę lub ucznia.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1)    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2)    pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i innych pomocy naukowych,
3)    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa
art. 90b ust. 3 ustawy,

Wnioski i szczegółowe informacje o pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie ul. Ułańska 25 tel. 34 311 40 01 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Miedźno - www.miedzno.pl

Do góry