Ogłoszenie Wójta Gminy Miedźno o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

RR.6720.1.2020                                                                                                           Miedźno, 31.07.2020 r.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 z późn. zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Miedźno Uchwały Nr 111/XIV/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźno, w granicach administracyjnych gminy Miedźno.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. Studium i/lub prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do Studium należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub w formie elektronicznej na adres: planistyka@miedzno.pl w terminie do dnia 24 sierpnia 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy wnosić w Urzędzie Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: planistyka@miedzno.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 24 sierpnia 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźno dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Miedźno: https://www.bip.miedzno.akcessnet.net/.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Informuję, że szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduję się na stronie: https://www.bip.miedzno.akcessnet.net/ .

 

Wójt Gminy Miedźno

(-)

Piotr Derejczyk

 

 

Do góry