Ruszamy z przyjmowaniem wniosków o dodatek osłonowy

Od 4 stycznia Urząd Gminy Miedźno zaczyna przyjmować wnioski o tzw. dodatek osłonowy, jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej. Wysokość dodatku osłonowego zależy od uzyskiwanego dochodu, a w przypadku ubiegania się o podwyższone dofinansowanie - również rodzaju źródła ciepła. Dla kogo jest adresowany i do kiedy należy złożyć odpowiednie dokumenty?

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 roku. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 roku w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 roku. W tym przypadku wypłata całości przysługującego dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 roku.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają na ten cel dotacje z budżetu państwa. Dlatego też wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Miedźno.

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami przysługuje on gospodarstwom domowym, w których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, a w gospodarstwie wieloosobowym - 1500 zł na osobę.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

- 400 zł otrzyma jednoosobowe gospodarstwo przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 2100 zł,
- 600 zł otrzyma 2 lub 3-osobowe gospodarstwo, jeśli budżet nie przekracza 1500 zł miesięcznie na osobę,
- 850 zł otrzyma 4 lub 5-osobowe gospodarstwo, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę,
- 1150 zł otrzyma gospodarstwo 6 i więcej osobowe, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.

Przewidziano również podwyższone dofinansowanie dla osób zagrożonych tzw. ubóstwem energetycznym, czyli ogrzewających domy węglem lub paliwami węglopochodnymi. W tym przypadku oprócz progu dochodowego kwota dofinansowania uzależniona będzie od także źródła ogrzewania. W takim przypadku do wniosku trzeba będzie załączyć również wypis z bazy, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Co to jest CEEB? Pisaliśmy o tym tutaj → https://tiny.pl/r3fmz .
Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są także na stronie Głównego
Urzędu Nadzoru Budowlanego → https://tiny.pl/r3dbq

Po spełnieniu wszystkich kryteriów podwyższone dofinansowanie może wynieść odpowiednio:

- 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
- 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
- 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
- 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Ponadto obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wzór wniosku dostępny jest w biurze podawczym Urzędu Gminy Miedźno. Dokumenty można składać:

- osobiście na biurze podawczym urzędu gminy,
- pocztą tradycyjną: Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno,
- jak również elektronicznie - z wykorzystaniem skrzynki podawczej ePUAP: /8sm57mpm7e/skrytka

Wzór wniosku dostępny jest do pobrania w załączniku.

Do góry