STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY” OGŁASZA NABÓR 1/2018

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” o nabór 1/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Przedsięwzięcie:

NIEKOMERCYJNA I OGÓLNODOSTĘPNA INFRASTRUKTURA REKREACYJNA I TURYSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA ZASOBY OBSZARU LGD

wskazane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

 1. Termin składania wniosków: od 22 grudnia 2017 roku do 19 stycznia 2018 roku.

 2. Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez osobę upoważnioną lub przez pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

 1. Limit środków dostępnych w konkursie: 244 618,00 złotych.

 2. Forma wsparcia:

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych i wynosi:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,

 • do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów.

 1. Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania: od 50 000 do 300 000 zł.

 2. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przystosowanej do obsługi minimum 5000 osób rocznie.

Zgodność z zakresem rozporządzenia(1) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zgodność z zakresem LSR: Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna
i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD.

 1. Cele i wskaźniki operacji :

Cel ogólny 1

Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD

Wskaźnik oddziaływania

Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców

Liczba mieszkańców obszaru

Cel szczegółowy 1.3

Wzmocnienie pozytywnego wizerunku obszaru LGD

Wskaźnik rezultatu

Liczba osób korzystających z nowej i przebudowanej infrastruktury rekreacyjnej
i turystycznej

5 560 szt.(2)

Liczba operacji mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub łagodzenie zmian klimatu

2 szt.(2)

Przedsięwzięcie 1.3.1

Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD

Wskaźnik produktu

Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej

3 szt.(2)

 1. Warunki udzielenia wsparcia:

 • Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu 1;

 • Operacja musi być zgodna z LSR, czyli z :
  -warunkami oceny wstępnej, w tym z :
  a) zakresem tematycznym,
  a) formą wsparcia,
  c) miejscem i terminem składania wniosku.
  -celami głównymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciem LSR i realizuje co najmniej jeden wskaźnik oddziaływania, rezultatu i produktu;
  warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020;

 • Operacja musi spełniać warunki udzielenia pomocy wskazane w LSR, tzn. musi być zgodna w zakresie Opisu, Beneficjenta, Wartości minimalnej i maksymalnej dofinansowania oraz poziomu % wsparcia wskazanych dla Przedsięwzięcia Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD w Tabeli 11 Tabela przedsięwzięć i typów operacji LSR;

Nr

Nazwa
przedsięwzięcia

Opis

Beneficjent/
grantobiorca

Wartość min.
i maks. dofinansowania oraz poziom %

1.3.1

Niekomercyjna
i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna
i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD

Rozwój niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przystosowanej do obsługi minimum 5000 osób rocznie.

Wzmocnienie kapitału społecznego

Zgodność z rozporządzeniem: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, jednostki sektora finansów publicznych

od 50 000
do 300 000
(do 63,63% dla jst, do 100 % dla pozostałych podmiotów)

 • Operacja musi uzyskać minimum 50% maksymalnej liczby punktów zgodnie z Kartą oceny zgodności z kryteriami wyboru dla Przedsięwzięcia: Niekomercyjna
  i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD.

 1. Obowiązujące kryteria wyboru operacji:

Karta oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru: Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania –15. Warunkiem wyboru operacji
jest uzyskanie minimum 50% maksymalnej liczby punktów, czyli 7,5 pkt.

 1. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 • Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne
  do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy,

 • Dokument potwierdzający, iż podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest osobą prawną.

 • Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu (dla osoby prawnej),

 • Oświadczenie o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w miejscowości w której będzie realizowana operacja.

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy należy zapoznać się z wyżej wymienionymi Rozporządzeniami MRIRW oraz instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Dokumenty dostępne są na stronie www.razemnawyzyny.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia pod numerem telefonu: (34) 374 00 01 lub 724 043 108. Pytania można kierować również na adres email: biuro@razemnawyzyny.pl.

 

(1)  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, Dz.U. 2016 poz. 1390, Dz.U. 2017 poz. 1588 ).

(2) Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji.

Do góry