Nowe zasady usuwania drzew i krzewów!!!

W związku ze zmianą ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, iż z dniem 17 czerwca 2017 r. ulegają zmianie zasady wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.

Uzyskania zezwolenia nie wymagają m. in.:

a) krzew lub krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2,

b) krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniące funkcje ozdobne, urządzone pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,

c) drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 – 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 – 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 – 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

d) drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

e) drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty usuwane przez:
– jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe
– jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

– inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

U W A G A !

W przypadku usuwania drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do Urzędu Gminy Miedźno, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 – 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

Pozostałe podmioty (poza osobami fizycznymi) zobowiązane są do złożenia stosownego wniosku i uzyskania zezwolenia – decyzji Wójta Gminy Miedźno na usunięcie drzew.

Przedstawiciel  wójta, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonają oględzin w celu ustalenia:

a) nazwy gatunku drzewa,
b) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm.
Po dokonaniu oględzin wójt w terminie 14 dni od dnia oględzin może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie usunie drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, obowiązany jest ponownie dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, wójt, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usuniecie drzewa.

W przypadku usunięcia drzewa:
1/ bez dokonania zgłoszenia,
2/ przed upływem 14 dni od dnia oględzin,
3/ pomimo sprzeciwu organu do którego wniesiono zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, wójt wymierza administracyjną karę pieniężną ustaloną w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było.

 

 

Do góry