Wybraliśmy wykonawcę przebudowy budynku byłej szkoły w Izbiskach

17 lutego 2021 roku rozstrzygnęliśmy przetarg na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły (z lokalami mieszkalnymi) w Izbiskach 85

wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską”. Na ogłoszone w dniu 17 grudnia 2020 roku postępowanie przetargowe wpłynęły łącznie cztery oferty.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) wybrano najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny, złożoną przez BAUTERM Jędrzejewski, Bugajczyk, Nowaczek s.c. Rudnik Wielki ul. Sosnowa 21, 42-260 Kamienica Polska (oferta nr 3).

Za realizację zamówienia wykonawca zaproponował cenę brutto 1.149.478,17 zł. Okres gwarancji to 72 miesiące.

W postępowaniu zastosowano tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, którą przewidziano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszeniu o zamówieniu.

O szczegółach inwestycji można przeczytać tutaj >> https://tiny.pl/7v41q

Do góry