Wytwarzamy coraz więcej śmieci. Wzrost jest wręcz skokowy

Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej przeanalizował system gospodarki odpadów komunalnych na terenie gminy Miedźno za okres minionych czterech lat. Wnioski niestety nie są optymistyczne. Z roku na rok na terenie naszego samorządu wytwarzamy coraz więcej śmieci. W 2020 roku wzrost w tym zakresie był wręcz skokowy.

Jak wynika z analizy, w 2017 roku na terenie gminy wytworzonych zostało 1636 ton odpadów. Rok później było podobnie – 1645 ton. W 2019 roku nastąpił już 8 proc. wzrost – do 1769 ton, natomiast w ubiegłym wskaźnik ten wyniósł 2246 ton śmieci. Wyprodukowaliśmy aż o 477 ton więcej odpadów w porównaniu do roku 2019, co w ujęciu statystycznym dało wzrost o 27 proc.

Jeżeli chcielibyśmy przyjrzeć się odpadom komunalnym zebranym selektywnie w 2020 roku, to prawie 34 proc. stanowią odpady zmieszane, niemal 30 proc. popiół, a kolejne 13 proc. te biodegradowalne. Szkło to około 10 proc. wszystkich zebranych rok temu śmieci, a tworzywa i metale - ponad 5 proc.

W ujęciu rocznym wzrosty produkowanych odpadów odnotowane zostały niemal we wszystkich frakcjach. Choć cieszy, że coraz lepiej mieszkańcy gminy radzą sobie z segregacją, o czym świadczy znaczne zmniejszenie się ilościowe frakcji odpadów zmieszanych – o 109 ton, to w oczy szczególnie rzuca się drastyczny wzrost oddawanego strumienia odpadów biodegradowalnych. W 2020 roku było ich aż o 176 ton więcej niż rok wcześniej.

Tym bardziej jest to niepokojące, że zgodnie z obowiązującymi obecnie stawkami opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie naszej gminy, przyjęta 4 czerwca 2020 roku uchwała zwalnia z części tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Dlaczego to tak istotne? Im więcej produkujemy odpadów, im więcej ich oddajemy, tym wyższe są całościowe koszty zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie naszej gminy. Jednym z najistotniejszych czynników, który wpływa na wzrosty opłaty dla mieszkańców, są bowiem opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów na wysypiskach śmieci w postaci tzw. opłaty marszałkowskiej. Uiszczają ją firmy wywozowe, które zajmują się wywozem i zagospodarowaniem odpadów z terenu określonego samorządu. Gmina płaci za usunięcie każdej tony określonej frakcji odpadów.

Jeżeli nie ograniczymy ilości wytwarzanych odpadów, to koszty systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Miedźno będą niestety rosnąć. Apelujemy więc szczególnie o zagospodarowywanie we własnym zakresie frakcji odpadów zielonych.

To, jaką ostatecznie stawkę określi rada gminy, zależy także od szczelności systemu. Im więcej osób będzie zadeklarowanych do systemu, tym ogólny koszt całorocznego zagospodarowania odpadów rozkłada się na większą liczbę mieszkańców. System musi się bowiem bilansować, samorządy nie mogą na nim zarabiać, ani do niego dopłacać.

Na terenie naszej gminy zameldowanych jest obecnie 7620 mieszkańców, natomiast zadeklarowanych do systemu gospodarki odpadami – około 6400 osób. Istotne jest więc, by osoby faktycznie zamieszkujące naszą gminę zgłosiły akces do tego podatku, by finalna opłata od mieszkańca mogła
być po prostu niższa.

Prosimy mieszkańców, którzy do tej pory nie złożyli deklaracji oraz tych, którzy w złożonych dotychczas deklaracjach nie zawarli pełnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, aby podali faktyczne dane. Za niewypełnienie tego obowiązku konieczne będzie wydanie decyzji administracyjnej nakładającej kary finansowe prowadzące do powstania zadłużenia z tytułu odbioru i wywozu odpadów komunalnych.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, jak choćby liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację do 10 dnia następnego miesiąca od dnia nastąpienia zmiany.

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa. W stosunku do mieszkańca, który mimo obowiązku nie złożył deklaracji bądź złożył ją nierzetelnie, może być wszczęte postępowanie na takich samych zasadach jak w sprawach podatkowych. Zobowiązania mogą być zweryfikowane nawet do 5 lat, co oznacza, że w skrajnym przypadku mieszkaniec może być zmuszony uregulować opłatę nawet za kilka lat wstecz.

Prosimy o bardzo poważne potraktowanie tej sprawy. Za nieujawnione w systemie osoby, które produkują śmieci, płacą niestety pozostali mieszkańcy gminy.

Do góry