Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2018 r.

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2018 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że - jako płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń.

Od 1 stycznia 2018 r. zaliczki te ustala się w kwocie równej 18% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu pomniejszonej o miesięczną kwotę zmniejszającą podatek równą 46 zł 33 gr (ustalona od obowiązującej do końca 2016 r. kwoty zmniejszającej podatek - 556 zł 2 gr, która po podzieleniu na 12 miesięcy wynosi 46 zł 33 gr).

Jeżeli emeryt/rencista (sumując świadczenia od początku roku) przekroczy dochód 85 tys. 528 zł, to wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie, zaliczka będzie wynosiła nie 18% lecz 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i nie będzie zmniejszana o 46 zł 33 gr. Natomiast od świadczeń wypłacanych w niskich kwotach tj. do 257 zł miesięcznie, zaliczki na ten podatek nie będą pobierane.

Kasa wyjaśnia, że od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175), w myśl których roczna kwota zmniejszająca podatek w 2018 r. wynosi od 0 do 1 tys. 440 zł w zależności od wysokości rocznego dochodu.

Niemniej Kasa podkreśla, że wysokość ww. kwoty zmniejszającej podatek będzie ustalona indywidualnie dla każdego emeryta/rencisty dopiero w rocznym obliczeniu podatku tj. po zakończeniu roku podatkowego 2018, a zaliczki potrącane będą w opisany wyżej sposób z zastosowaniem (jak dotychczas) kwoty 556 zł 2 gr. Kasa dodaje, że w przypadku emerytów/rencistów, których roczne dochody nie przekroczą 8 tys. zł – kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1 tys. 440 zł.

Emerytom/rencistom, których roczne dochody wyniosą powyżej 8 tys. zł i nie przekroczą 13 tys. zł, odliczona zostanie kwota zmniejszająca podatek pomiędzy 1 tys. 440 zł a 556 zł 2 gr. W przypadku emerytów/rencistów, których roczne dochody przekroczą 13 tys. zł, ale nie przekroczą 85 tys. 528 zł, roczna kwota zmniejszająca podatek wyniesie jak dotychczas 556 zł 2 gr.

Ponadto zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938) Kasa oblicza i pobiera z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru składki; z tym, że 7,75% podstawy wymiaru składki pokrywane jest z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25% podstawy wymiaru składki potrącane jest z kwoty netto emerytury lub renty.

Do góry