Aktualności związane z edukacją i oświatą

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Do publicznego przedszkola, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miedźno.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria te mają jednakową wartość.

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego określa Uchwała Nr 187/XXIX/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźno (Dz.Urz.Woj.Ślą. z 2017 r. poz. 2171).

Lp.

Nazwa kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata
(w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują, wykonują prace na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Oświadczenie o zatrudnieniu, wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczeniu się w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej.

30

2.

Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miedźno.

Oświadczenie na wniosku
o przyjęcie do przedszkola.

15

3.

Rodzeństwo kandydata aplikujące w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do tego samego przedszkola.

Oświadczenie na wniosku
o przyjęcie do przedszkola.

10

4.

Rodzina kandydata będąca pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, za wyjątkiem świadczeń jednorazowych.

Oświadczenie na wniosku
o przyjęcie do przedszkola.

5

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, określa Uchwałą Nr 188/XXIX/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźno (Dz.Urz.Woj.Ślą. z 2017 r. poz. 2172).

Lp.

Nazwa kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Kandydat uczęszczał do przedszkola położonego na terenie Gminy Miedźno 

Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

10

2.

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej placówce

Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

8

3.

Miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych znajduje się na terenie gminy Miedźno

Oświadczenia rodziców

6

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki

Oświadczenia rodziców

3

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miedźno na rok szkolny 2018/2019 określa Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 18 stycznia 2018 r.