Wyprawka szkolna

Informuję, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w dofinansowaniu zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać: Kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz.1456 z późniejszymi zmianami) tj. kwota 539 zł. netto.

Pomoc przysługuje również uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

oraz uczniom:

  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym i słabosłyszącym
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym,
  • uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcącej szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Dochody należy udokumentować stosownymi zaświadczeniami lub złożyć oświadczenie o dochodach netto:

- zaświadczenie o wynagrodzeniu z zatrudnienia (netto) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

- decyzja o wysokości pobieranej emerytury / renty,

- w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego aktualny nakaz płatniczy,

- osoby bezrobotne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub o pozostawaniu bez prawa do zasiłku.

- Decyzję o wysokości pobieranych zasiłków rodzinnych i dodatków lub zaświadczenie z GOPS potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń.

- osoby prowadzące działalność gospodarczą oświadczenie o uzyskanych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

- inne uzyskane dochody.

- w przypadku studentów pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym zaświadczenie lub Decyzja o wysokości pobieranego stypendium wydana przez uczelnię.

- lub oświadczenie o dochodach netto.

Rodziny objęte opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedkładają tylko zaświadczenie GOPS.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać w szkole, do której dziecko uczęszcza w wyznaczonym przez szkołę terminie.