Obchody "Bitwy pod Mokrą" - Mokra 2014

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy Państwa na uroczyste obchody 75 rocznicy Bitwy pod Mokrą i wybuchu II wojny światowej na ziemi kłobuckiej, które odbędą się w dniach 31 sierpnia 2014 roku.

            Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystych obchodach
 75. Rocznicy Bitwy pod Mokrą w dniu 31 sierpnia 2014r. Bitwa pod Mokrą, była jedna z pierwszych, gdzie Wołyńska Brygada Kawalerii skutecznie opóźniła postęp niemieckiej dywizji pancernej na Warszawę. 

     Uroczystość odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

         W programie głównych uroczystości o charakterze patriotycznym o godz. 12.15 rozpocznie się Msza Św. polowa, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo. Następnie będą miały miejsce przemówienia okolicznościowe, odczytanie Apelu Poległych oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem w Mokrej.

          Po uroczystościach państwowych odbędzie się „Inscenizacja Rekonstrukcji Bitwy pod Mokrą z września 1939 roku”.

 

Zapowiedź "Rekonstrukcji historycznej Bitwy pod Mokrą z września 1939 roku"

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie

 

 

 

 

Program obchodów:

31 sierpnia 2014 r. (niedziela)

11.20 – Zbiórka na placu przy Szkole Podstawowej w Mokrej

11.25 – Poświęcenie tablicy Pamiątkowej przy kościele pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza Apostołów

11.30 – Sformowanie kolumny i przemarsz pod Pomnik

11.50 – Odebranie meldunku od Dowódcy Kompanii Honorowej

11.55 – Przybycie Biegu Pokoju i zapalenie znicza

12.00 – Odegranie Hymnu Państwowego i Podniesienie Flagi Państwowej

12.05 – Przywitanie uczestników uroczystości

12.15 – Msza Święta polowa

13.00 – Przemówienia okolicznościowe: odczytanie  Apelu Poległych i Salwa Honorowa:; odegranie

Hasła Wojska Polskiego; składanie wieńców/wiązanek; odegranie Sygnału „Cisza” i „Śpij Kolego”;

Odegranie „Pieśni  Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”, oprowadzenie wojskowej asysty honorowej; odprowadzenie

 sztandaru organizacji pozarządowych, środowisk kombatanckich, uczelni, szkół i innych partnerów społecznych

15.00 – Inscenizacji rekonstrukcji historycznej Bitwy pod Mokrą z września 1939 r.

5 września 2014 r. (piątek) godz. 9.00

Konferencja popularnonaukowa pt. „75 rocznica wybuchu II wojny światowej na Ziemi Kłobuckiej” Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku

 

Patronat Medialny:         TVP Katowice        Polskie Radio Katowice.

 

Zapraszają organizatorzy:

 

   Wójt Gminy Miedźno                 Proboszcz Parafii Mokra                 Starosta Kłobucki

(-)  Andrzej Szczypiór                 (-) ks. Krzysztof Bąkowicz                 (-) Roman Minkina

 

Ogłoszenie o konkursie na organizację rekonstrukcji historycznej z okazji 75 rocznicy Bitwy pod Mokrą

Pomnik Bohaterów Bitwy pod Mokrą
Pomnik Bohaterów Bitwy pod Mokrą

Wójt Gminy Miedźno ogłasza konkurs na organizację rekonstrukcji historycznej „Inscenizacja bitwy pod Mokrą” podczas obchodów rocznicowych Bitwy pod Mokrą.

 

1.       Organizator konkursu:

Gmina Miedźno

Ul. Ułańska 25

42-120 Miedźno

REGON: 151398327; NIP: 5742055080

 

2.       Nazwa konkursu:

„Inscenizacja  Bitwy pod Mokrą „

 

3.       Zakres przedmiotu konkursu obejmuje:

1. przygotowanie miejsca rekonstrukcji bitwy – uporządkowanie terenu, pomoc przy rozstawieniu na nim niezbędnych elementów zgodnych ze scenariuszem widowiska

2. zapewnienie narracji podczas rekonstrukcji historycznej bitwy

3. przygotowanie efektów pirotechnicznych w czasie rekonstrukcji

4. przygotowanie szczegółowego scenariusza rekonstrukcji

5. przeprowadzenie rekonstrukcji historycznej ok. 2 godz. (planowana godzina widowiska to godz. 15:00).

6. Uporządkowanie i sprawdzenie pod kontem bezpieczeństwa terenu po przeprowadzeniu rekonstrukcji

 

 

4.       Termin i miejsce realizacji rekonstrukcji:

·         Miejsce realizacji : Mokra

·         Termin realizacji: 31.08.2014 r.

 

5.       Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć  w Biurze podawczym Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, , e-mailem na adres ug@miedzno.pl w terminie do dnia 31-12-2013 r. do godz. 15:00 z dopiskiem: „Oferta na organizację rekonstrukcji historycznej „Inscenizacja Bitwy pod Mokrą”

6.       Opis warunków udziału w konkursie:

W konkursie może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) zezwolenie na użycie broni

6) umowę z pirotechnikiem na szczegółowe uprawnienia dotyczące użycia środków pirotechnicznych (nie dotyczy pokazów sztucznych ogni)

7) szczegółowy scenariusz

Warunki szczegółowe wymagane od wykonawcy:

- informację o doświadczeniu w organizacji tego typu przedsięwzięć,

-  szczegółowa wycena poszczególnych działań,

- opracowanie scenariusza (widowisko ok. 2 godz.)

7.       Oferta

Oferta musi zawierać:

- szczegółowa wycena poszczególnych działań

- dokumenty i informacje potwierdzające spełnienie warunków udziału w konkursie

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

Oferta powinna być w sporządzona w języku polskim.

Konkurs na organizację  rekonstrukcji historycznej „Inscenizacja bitwy pod Mokrą”  zostanie rozstrzygnięty  po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych,

Dokumenty dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kserokopii.

8.       Rozstrzygniecie konkursu i zlecenie realizacji przedmiotu konkursu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż do dnia 31.01.2014 r. do godz. 15:00. O wynikach rozstrzygnięcia konkursu jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub mailową najpóźniej w dniu 31.01.2014 r.r. do godz. 15.00. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przesunięcia w/w terminów w sytuacji, gdyby wynikało z konieczności przedłużenia analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od uczestników konkursu.