Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od dnia 23.06.2020 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

obrazek przedstawia nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy Miedzno

Miedźno, 08.06.2020 r.

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 56) w dniach 25.05.2020 r. – 25.07.2020 r.  w Urzędzie Gminy Miedźno w pokoju 14, w godz. 9:00 – 14:00 zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy Miedźno.

Jednocześnie informuję, że:

 

 1. W okresie 30 dni od daty wyłożenia Pupul do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust 5 ustawy o lasach).
 2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 20.02.2020 r.
 3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzania lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.
 4. Poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych.
 5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls).
 6. Wersja elektroniczna dostępna jest również do pobrania na stronie internetowej gminy.

R O D O
Borowa-mapa przeglądowa
Izbiska-mapa przeglądowa
Kołaczkowice-mapa przeglądowa
Mazówki-mapa przeglądowa
Miedźno-mapa przeglądowa
Mokra-mapa przeglądowa
Ostrowy-mapa przeglądowa
Suchany-mapa przeglądowa
Wapiennik-mapa przeglądowa
Formularz uwag
Ogłoszenie

Leśnicy będą zwalczać chrabąszcze

mapa pól zabiegowych ograniczająca chrabąszcze

Nadleśnictwo Kłobuck informuje, że w I i II dekadzie maja br. zostaną przeprowadzone zabiegi ograniczające masowe występowanie chrabąszczy na terenach leśnych leśnictwa: Rębielice

Zabiegi wykonane zostaną preparatem MOSPILAN 20 SP przy użyciu agrolotniczej aparatury ULV (ultraniskoobjętościowej). Pola zabiegowe znajdują się na terenie lasów położonych w sąsiedztwie miejscowości Kamieńszczyzna, Izbiska Małe, Izbiska Duże, Miedźno, Mokra, Rębielice Królewskie, Zawady.

Powierzchnie na których prowadzone będą zabiegi, oznaczone zostaną tablicami ostrzegawczymi.

Wszelkie informacje nt. powodu, celu i metody zabiegu ochronnego dostępne są na stronie internetowej Nadleśnictwa Kłobuck.

Zasady prawidłowej segregacji odpadów

KOLOR POJEMNIKA/ WORKA

NALEŻY WRZUCAĆ:

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

ZIELONY POJEMNIK- SZKŁO

butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców);

 

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, luster, szkła okularowego, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek;

ŻÓŁTY WOREK- METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów),  plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, puszki po żywności, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, kartonów po mleku i napojach;

opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, butelek i pojemników z zawartością, zużytych baterii i akumulatorów, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, puszek i pojemników po farbach i lakierach, tekstyliów i obuwia, plastikowych zabawek;

NIEBIESKI WOREK- PAPIER

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), gazety, czasopisma, katalogi, ulotki, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe;

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, naczyń jednorazowych, kartonów po mleku i napojach;

BRĄZOWY KOSZ- BIOODPADY

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, gałęzie drzew i krzewów, resztki jedzenia;

kości i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych);

KOSZ NA POPIÓŁ

zimny popiół z palenisk;

odpadów zmieszanych, odpadów niebezpiecznych, szkła, metali i tworzyw sztucznych, papieru, odpadów biodegradowalnych;

CZARNY POJEMNIK- ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

Informujemy, że mieszkańcy gminy zobowiązani są do samodzielnego zakupu worków na odpady segregowane. Worki, które należy zakupić będą dostępne
w miejscowych sklepach i powinny spełniać następujące normy:

1. Pojemność 120 litrów i kolor żółty dla odpadów z metali i tworzyw sztucznych

2. Pojemność 120 litrów i kolor niebieski dla odpadów z papieru

 

Zgodnie z art. 10.2. Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach- kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

Prawidłowa Segregacja Odpadów

prawidłowa segregacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE WYCINKI DRZEW

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów.

Nowe przepisy określają wyjątki od konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Obecnie zezwolenie na usunięcie zieleni nie jest wymagane m.in. w odniesieniu do:

 • drzew lub krzewów (bez względu na wymiary i gatunek), które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2,
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm (dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm (dotyczy pozostałych gatunków drzew).

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że nowelizacja ustawy nie zwalnia
z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej. Tutaj nadal obowiązują dotychczasowe zasady.

Ponieważ tereny pokryte roślinnością, są nierzadko miejscem występowania różnych gatunków ptaków (w tym przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000), przy planowaniu wycinki zieleni szczególną uwagę należy zwrócić na terminy jej prowadzenia. Zgodnie
z art. 52 ustawy o ochronie przyrody okres lęgowy ptaków w Polsce trwa od 1 marca do
15 października. W tym terminie usuwanie wszelkiej roślinności winno być prowadzone
z dużą rozwagą, po uprzednim przeprowadzeniu dokładnej kontroli zieleni przez specjalistę ornitologa lub osobę legitymującą się wykształceniem lub odpowiednim doświadczeniem do pełnienia nadzoru przyrodniczego, w celu wykluczenia zasiedlenia jej przez chronione gatunki ptaków.

Uzyskania zezwolenia nie wymaga jedynie usuwanie w terminie od 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, kiedy wynika to ze względów bezpieczeństwa lub względów sanitarnych. Poza wymienionymi przypadkami, przed usunięciem drzewa stanowiącego siedlisko chronionych ptaków, w dalszym ciągu każdorazowo należy uzyskać zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Nieprzestrzeganie bądź naruszenie któregokolwiek z zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową, w tym niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym, stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ww. ustawy o ochronie przyrody).

Wycinka w obszarach Natura 2000

Należy pamiętać, że w obszarach Natura 2000 nie ma z góry narzuconych zakazów, obowiązuje tu jedynie jedna zasada: niepodejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

Badając wpływ planowanej wycinki na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, pomoce będą plany zadań ochronnych ustanawiane dla tych obszarów. Ma to duże znaczenie, w szczególności w przypadku obszarów specjalnej ochrony ptaków. Usuwanie zieleni w tych obszarach może się bowiem wiązać z uszczupleniem miejsc lęgów, żerowania, odpoczynku na trasach przelotu itp. istotnych z punktu widzenia przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000.

Jednocześnie zaznaczenia wymaga fakt, iż prawo do wycinki drzewa bez zezwolenia nie dotyczy pomników przyrody rosnących na prywatnych posesjach. W takich sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie obowiązującej dotychczas procedury, związanej ze zniesieniem formy ochrony przyrody (uzgadnianej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska). Ponadto kompetencje regionalnych dyrekcji ochrony środowiska pozostają bez zmian w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w granicach rezerwatu przyrody.

Zmieniły się natomiast zasady wycinki drzew w pasie drogowym - od 1 stycznia 2017 roku nie ma obowiązku ich uzgadniania z regionalnym dyrektorem.

  Mapa monitoringu jakości powietrza

  Informujemy, że bieżące dane dotyczące jakości powietrza w województwie śląskim są dostępne pod adresem Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniepowietrze.katowice.wios.gov.pl

   

   

  Nie pal śmieci! Segreguj!

  Gospodarka odpadami - zasady segregacji

  Oświadczenie dla składających deklarację zmieniąjące ilość osób zamieszkujących daną posesję oraz dla osób przebywających sezonowo na terenie Gminy Miedźno.

  Prosimy Państwa o składanie oświadczeń i zawarciu w nich prawdziwych danych osobowych. W innym przypadku, czyli za składanie fałszywych danych, grozi odpowiedzialność karna.

  Zapoczątkowuje pobieranie plikuWięcej informacji w załączniku.

  Informacja Urzędu Gminy Miedźno

  KSIĄŻECZKI OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

  DOSTĘPNE BĘDĄ W URZĘDZIE GMINY MIEDŹNO OD 9 CZERWCA 2014 R.

  Odbiór odpadów zmieszanych i odpadów selektywnych
  będzie odbywał się w jednym dniu.

  Nieodpłatna zbiórka odpadów zawierających azbest

  Informujemy, że na terenie Gminy Miedźno będzie prowadzona nieodpłatna zbiórka odpadów zawierających azbest, tj. płyty faliste cementowo-azbestowe, płyty płaskie cementowo-azbestowe. Odbiór odpadów należy zgłosić osobiście w Urzędzie Gminy w Miedźnie, pokój nr 11, pierwsze piętro. Odpady powinny być złożone na paletach i zgromadzone w jednym dostępnym dla dużych pojazdów miejscu na terenie posesji.  Dodatkowych informacji udziela:

  Pani Anna Grabowska-Graj,

  nr telefonu: 34 317 80 10

   

  Pliki do pobrania:

  Zapoczątkowuje pobieranie plikuWniosek o uczestnictwo

  Zasady Segregacji Odpadów

  Zasady segregacji odpadów
  Zasady segregacji odpadów.