Zasady prawidłowej segregacji odpadów

KOLOR POJEMNIKA/ WORKA

NALEŻY WRZUCAĆ:

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

ZIELONY POJEMNIK- SZKŁO

butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców);

 

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, luster, szkła okularowego, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek;

ŻÓŁTY WOREK- METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów),  plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, puszki po żywności, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, kartonów po mleku i napojach;

opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, butelek i pojemników z zawartością, zużytych baterii i akumulatorów, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, puszek i pojemników po farbach i lakierach, tekstyliów i obuwia, plastikowych zabawek;

NIEBIESKI WOREK- PAPIER

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), gazety, czasopisma, katalogi, ulotki, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe;

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, naczyń jednorazowych, kartonów po mleku i napojach;

BRĄZOWY KOSZ- BIOODPADY

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, gałęzie drzew i krzewów, resztki jedzenia;

kości i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych);

KOSZ NA POPIÓŁ

zimny popiół z palenisk;

odpadów zmieszanych, odpadów niebezpiecznych, szkła, metali i tworzyw sztucznych, papieru, odpadów biodegradowalnych;

CZARNY POJEMNIK- ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

Informujemy, że mieszkańcy gminy zobowiązani są do samodzielnego zakupu worków na odpady segregowane. Worki, które należy zakupić będą dostępne
w miejscowych sklepach i powinny spełniać następujące normy:

1. Pojemność 120 litrów i kolor żółty dla odpadów z metali i tworzyw sztucznych

2. Pojemność 120 litrów i kolor niebieski dla odpadów z papieru

 

Zgodnie z art. 10.2. Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach- kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

Prawidłowa Segregacja Odpadów

prawidłowa segregacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE WYCINKI DRZEW

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów.

Nowe przepisy określają wyjątki od konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Obecnie zezwolenie na usunięcie zieleni nie jest wymagane m.in. w odniesieniu do:

 • drzew lub krzewów (bez względu na wymiary i gatunek), które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2,
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm (dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm (dotyczy pozostałych gatunków drzew).

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że nowelizacja ustawy nie zwalnia
z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej. Tutaj nadal obowiązują dotychczasowe zasady.

Ponieważ tereny pokryte roślinnością, są nierzadko miejscem występowania różnych gatunków ptaków (w tym przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000), przy planowaniu wycinki zieleni szczególną uwagę należy zwrócić na terminy jej prowadzenia. Zgodnie
z art. 52 ustawy o ochronie przyrody okres lęgowy ptaków w Polsce trwa od 1 marca do
15 października. W tym terminie usuwanie wszelkiej roślinności winno być prowadzone
z dużą rozwagą, po uprzednim przeprowadzeniu dokładnej kontroli zieleni przez specjalistę ornitologa lub osobę legitymującą się wykształceniem lub odpowiednim doświadczeniem do pełnienia nadzoru przyrodniczego, w celu wykluczenia zasiedlenia jej przez chronione gatunki ptaków.

Uzyskania zezwolenia nie wymaga jedynie usuwanie w terminie od 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, kiedy wynika to ze względów bezpieczeństwa lub względów sanitarnych. Poza wymienionymi przypadkami, przed usunięciem drzewa stanowiącego siedlisko chronionych ptaków, w dalszym ciągu każdorazowo należy uzyskać zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Nieprzestrzeganie bądź naruszenie któregokolwiek z zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową, w tym niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym, stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ww. ustawy o ochronie przyrody).

Wycinka w obszarach Natura 2000

Należy pamiętać, że w obszarach Natura 2000 nie ma z góry narzuconych zakazów, obowiązuje tu jedynie jedna zasada: niepodejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

Badając wpływ planowanej wycinki na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, pomoce będą plany zadań ochronnych ustanawiane dla tych obszarów. Ma to duże znaczenie, w szczególności w przypadku obszarów specjalnej ochrony ptaków. Usuwanie zieleni w tych obszarach może się bowiem wiązać z uszczupleniem miejsc lęgów, żerowania, odpoczynku na trasach przelotu itp. istotnych z punktu widzenia przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000.

Jednocześnie zaznaczenia wymaga fakt, iż prawo do wycinki drzewa bez zezwolenia nie dotyczy pomników przyrody rosnących na prywatnych posesjach. W takich sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie obowiązującej dotychczas procedury, związanej ze zniesieniem formy ochrony przyrody (uzgadnianej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska). Ponadto kompetencje regionalnych dyrekcji ochrony środowiska pozostają bez zmian w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w granicach rezerwatu przyrody.

Zmieniły się natomiast zasady wycinki drzew w pasie drogowym - od 1 stycznia 2017 roku nie ma obowiązku ich uzgadniania z regionalnym dyrektorem.

  Mapa monitoringu jakości powietrza

  Informujemy, że bieżące dane dotyczące jakości powietrza w województwie śląskim są dostępne pod adresem Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniepowietrze.katowice.wios.gov.pl

   

   

  Nie pal śmieci! Segreguj!

  Informacje Urzędu Gminy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi rok 2015

  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. 2016.250) :

  1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedźno – „PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ” w Konopiskach (42-274 Konopiska) przy ul. Przemysłowej 7 (następca prawny Prywatnego Zakładu Oczyszczania Miasta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konopiskach) .

  2. Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

  a)  odpadów zmieszanych :

  - Instalacja MBP PZOM STRACH Sp. z o.o. , Sp. K.. ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska,

  b) odpadów zielonych (biodegradowalne):

  - Instalacja MBP PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. K. , ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska,

  c) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – Składowisko odpadów:

  - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa,

  3. Poziomy osiągnięte przez Gminę Miedźno:

  Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

  Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych [%]

  Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe [%]

  Wg rozporządzenia MŚ

  ≤ 50

  ≥ 12

  ≥  36

  Gmina Miedźno 2015

  3,00

  19,39

  100

   

  Przedstawione informację w pkt. 2 i 3 wynikają ze sprawozdań rocznych, sporządzonych  na podstawie sprawozdań półrocznych składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Miedźno.

  4. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się na ul. Wł. Jagiełły 17, 42-120 Miedźno. Prowadzony jest przez Gminę Miedźno. Z Gminnego  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów odpady odbiera „PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ” w Konopiskach (42-274 Konopiska) przy ul. Przemysłowej 7

  5. Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Wł. Jagiełły 17, 42-120 Miedźno. Zużyty sprzęt odbiera firma PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  w Konopiskach (42-274 Konopiska) przy ul. Przemysłowej 7.

  Do góry

  Informacja o stanie środowiska w województwie śląskim w 2014 roku

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach udostępnił informację na temat stanu środowiska w województwie śląskim w 2014 roku.

  Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

  Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie"Stan środowiska w województwie śląskim w 2014 roku"

  Informacje Urzędu Gminy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi rok 2013/2014

  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013.1399 ze zm.) :

  1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedźno – „PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ” w Konopiskach (42-274 Konopiska) przy ul. Przemysłowej 7 (następca prawny Prywatnego Zakładu Oczyszczania Miasta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konopiskach) .

  2. Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

  a)  odpadów zmieszanych :

  - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Sobuczyna ul. Konwaliowa , 42-262 Wrzosowa,  

  - Sortownia Odpadów Komunalnych Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska,

  - Instalacja MBP PZOM Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska,

  b) odpadów zielonych (biodegradowalne):

  -  Kompostownia pryzmowa – PZOM Waldemar Strach ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska,

  - Instalacja MBP PZOM Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska,

  c) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – Składowisko odpadów:

  - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa,

  - IT.O.Ś Lipie Śląskie Sp. z o.o., Cegielniana 22, Lipie Śląskie, 42-700 Lubliniec.

   

  3. Poziomy osiągnięte przez Gminę Miedźno:

   

  Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

  Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych [%]

  Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe [%]

  Wg rozporządzenia MŚ

  ≤ 50

  ≥ 12

  ≥  36

  Gmina Miedźno 2013

  21,4

  32

  100

  Gmina Miedźno 2014

  17,81

  51,26

  100

   

  Przedstawione informację w pkt. 2 i 3 wynikają ze sprawozdań rocznych, sporządzonych  na podstawie sprawozdań kwartalnych składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Miedźno.

  4. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się na ul. Wł. Jagiełły 17, 42-120 Miedźno. Prowadzony jest przez Gminę Miedźno. Czynny jest: wtorek od godz. 10.00 – 18.00 oraz pierwsza sobota miesiąca od godz. 9.00 – 16.00. Z Gminnego  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów odpady odbiera „PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ” w Konopiskach (42-274 Konopiska) przy ul. Przemysłowej 7

  5. Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Wł. Jagiełły 17, 42-120 Miedźno. Zużyty sprzęt odbiera firma PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  w Konopiskach (42-274 Konopiska) przy ul. Przemysłowej 7.

   

  Sekretarz Gminy Miedźno

  (-) Agnieszka Związek

  Informacja na temat odpadów komunalnych!

       W dniu 4 kwietnia 2015 roku punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie nieczynny.

       Za utrudnienia przepraszamy!

  Gospodarka odpadami - zasady segregacji

  Informacja o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Opdadów Komnlanych w dniu 27 stycznia 2015 r.

  W dniu 27 stycznia 2015 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

  Za utrudnienia przepraszamy.

  Oświadczenie dla składających deklarację zmieniąjące ilość osób zamieszkujących daną posesję oraz dla osób przebywających sezonowo na terenie Gminy Miedźno.

  Prosimy Państwa o składanie oświadczeń i zawarciu w nich prawdziwych danych osobowych. W innym przypadku, czyli za składanie fałszywych danych, grozi odpowiedzialność karna.

  Zapoczątkowuje pobieranie plikuWięcej informacji w załączniku.

  Informacja Urzędu Gminy Miedźno

  KSIĄŻECZKI OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

  DOSTĘPNE BĘDĄ W URZĘDZIE GMINY MIEDŹNO OD 9 CZERWCA 2014 R.

  Odbiór odpadów zmieszanych i odpadów selektywnych
  będzie odbywał się w jednym dniu.

  Nowy wzór DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  Informujemy, że od dnia 15.11.2013 roku obowiązuje nowy wzór

  Zapoczątkowuje pobieranie plikuDEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

  Nieodpłatna zbiórka odpadów zawierających azbest

  Informujemy, że na terenie Gminy Miedźno będzie prowadzona nieodpłatna zbiórka odpadów zawierających azbest, tj. płyty faliste cementowo-azbestowe, płyty płaskie cementowo-azbestowe. Odbiór odpadów należy zgłosić osobiście w Urzędzie Gminy w Miedźnie, pokój nr 11, pierwsze piętro. Odpady powinny być złożone na paletach i zgromadzone w jednym dostępnym dla dużych pojazdów miejscu na terenie posesji.  Dodatkowych informacji udziela:

  Pani Anna Grabowska-Graj,

  nr telefonu: 34 317 80 10

   

  Pliki do pobrania:

  Zapoczątkowuje pobieranie plikuWniosek o uczestnictwo

  Harmonogram dyżurów Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

   

  Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajduje się w Miedźnie przy ul. Władysława Jagiełły 17.


  Punkt czynny jest we wtorki od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz w I sobotę każdego miesiąca od godz. 9.00 do godz. 16.00.

  Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów można przywieźć:

  • odpady drobne poremontowe i budowlane,
  • odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.),
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.),
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • przeterminowane lekarstwa, strzykawki, itp.,
  • opony,
  • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, środków ochrony roślin).

  Zasady Segregacji Odpadów

  Zasady segregacji odpadów
  Zasady segregacji odpadów.