Urząd Gminy Miedźno informuje:

Konsultacje projektu uchwały

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana...

  Czytaj więcej Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana...

  Czytaj więcej Zaproszenie do udziału w pracach komisji

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadana publicznego z zakresu pomocy społecznej - zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z gminy Miedźno.

  Czytaj więcej Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert

Strona 2 z 65.