Urząd Gminy Miedźno informuje:

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.

  Czytaj więcej Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2020 roku

W dniu 27.12 2019 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w roku kalendarzowym 2020. W ramach konkursu rozdysponowano 348.000,00 zł. Pieniądze te trafią do Klubów Sportowych i Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Miedźno.

  Czytaj więcej Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Zaproszenie do udziału w pracach komisji

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana...

  Czytaj więcej Zaproszenie do udziału w pracach komisji

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w...

  Czytaj więcej Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Strona 3 z 65.