Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Finansowym

1. Nazwa i adres jednostki

Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

2. Określenie stanowiska urzędniczego

Samodzielny referent w Referacie Finansowym

3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Pani Danuta Grzelińska, zamieszkała Wapiennik

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

 

Po ogłoszeniu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Finansowym ( wymiar podatków i opłat ) zamieszczonego w BIP Urzędu Gminy Miedźno od 03.04.2018 r. do 17.04.2018 r. zostało złożonych 4 ofert. Wszystkie z nich spełniały wymagania formalne.

Po przeprowadzonym w dniu 07.05.2018 r. teście pisemnym oraz rozmowie kwalifikacyjnej wyłoniona została kandydatura Pani Danuty Grzelińskiej.

Przewodnicząca Komisji

(-) Grażyna Borycka

Do góry