Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji

 1. Nazwa i adres jednostki

 Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

2. Określenie stanowiska urzędnicze
Inspektor ds. inwestycji

3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Pan Krzysztof Zyśk, zamieszkały Miedźno

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

 

Po ogłoszeniu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, zamieszczonego w BIP Urzędu Gminy Miedźno od 09.03.2017r. do 24.03.2017r. zostały złożone 2 oferty. Obie z nich spełniały wymagania formalne.

Po przeprowadzonym w dniu 30.03.2017r. postępowaniu kwalifikacyjnym wyłoniona została kandydatura Pana Krzysztofa Zyśk.

 

 Przewodnicząca Komisji

(-) Agnieszka Związek

Do góry