Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno.

 2. Określenie stanowiska urzędniczego:

Podinspektor w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

 3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego:

Pan Dariusz Nowak, zamieszkały Łobodno.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po ogłoszeniu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Gospodarki Komunalnej, zamieszczonego w BIP Urzędu Gminy Miedźno od 30.11.2017r. do 14.12.2017r. zostały złożone 2 oferty. Jedna z nich spełniała wymagania formalne określone w ofercie pracy a jedna wpłynęła po terminie.

Po przeprowadzonym 18.12.2017r. postępowaniu kwalifikacyjnym wyłoniona została kandydatura Pana Dariusza Nowaka.

  

Przewodnicząca Komisji

(-) Agnieszka Związek

 

 

Do góry