Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.

Szczegóły dotyczące konkursu określono w Zarządzeniu nr 50/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Wzór oferty określono w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Termin składania ofert upływa dnia 17 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00. Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

Do góry