Konkurs Ofert na Wsparcie Realizacji Zadań Publicznych w 2018 roku

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot społeczności lokalnych.

Szczegóły dotyczące konkursu określono w Zarządzeniu Nr 16/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 r. 

Wzór oferty określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

Termin składania ofert upływa dnia 21 lutego 2018 roku o godzinie 10:00. Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

Do góry