Konsultacje projektów uchwał w sprawie gospodarki odpadami

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 13 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r. publiczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy w sprawie:

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 43/2020 z dnia 8 maja 2020 r.;

- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 44/2020 z dnia 8 maja 2020 r.;

Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 22 maja 2020 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Do góry