Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 22.02.2017 r. do 03.03.2017 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźno.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 15/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 03.03.2017 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

 

 

Do góry