Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 22 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miedźno.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 47/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do ogłoszenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-12- Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl Uwagi, które wpłyną po dniu 4 czerwca 2018 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Do góry