Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miedźno na lata 2019- 2022 z perspektywą do 2024 r.

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 22 lutego 2019 r. do 4 marca 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miedźno na lata 2019- 2022 z perspektywą do 2024 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 29/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do ogłoszenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl Uwagi, które wpłyną po dniu 4 marca 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Do góry