Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 20 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 36/2019 z dnia 15 marca 2019 r. Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do ogłoszenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl Uwagi, które wpłyną po dniu 30 marca 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Do góry