Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno.

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 7 sierpnia 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 72/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r.

Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do ogłoszenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 30 marca 2019 r. nie będą rozpatrywane. Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Do góry