Konsultacje projektu uchwały

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 4 listopada 2019 r. do 14 listopada 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 97/2019 z dnia 30 października 2019 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 14 listopada 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Do góry