Konsultacje projektu uchwały

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 20 stycznia 2020 r. do 30 stycznia 2020 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 7/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 30 stycznia 2020 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

 

 

Do góry