Konsultacje projektu uchwały

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach 11 stycznia 2018 r. do 22 stycznia 2018 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrowy nad Okszą.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno ul. Ułańska 25 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 22 stycznia 2018 r. nie będą rozpatrywane.


Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.


Do góry