Konsultacje projektu uchwały

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 18 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 17/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 28 lutym 2020 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Do góry