Konsultacje projektu uchwały

w sprawie ustalenia regulaminu określania rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach 5 lutego 2018 r. do 15 lutego 2018 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określania rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno ul. Ułańska 25 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 15 lutego 2018 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

 

Do góry