Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XXXI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 3909)

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 24 grudnia 2018 r. do 7 stycznia 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XXXI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 3909).

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 102/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 7 stycznia 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Do góry