Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 30 listopada 2017 r. do 10 grudnia 2017 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 107/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 10 grudnia 2017 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Do góry