Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miedźno na rok szkolny 2021/2022

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 26 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miedźno na rok szkolny 2021/2022.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia 33/2021 z dnia 21 maja 2021 r.

Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 7 czerwca 2021 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Do góry