Konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedźno

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 2 grudnia 2019 r. do 11 grudnia 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedźno. Projekt stanowi załącznik do zarządzenia nr 109/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 15 listopada 2019 r. nie będą rozpatrywane. Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Do góry