Nabór GOPS MIEDŹNO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Koordynatora Zespołu Pomocy Środowiskowej

I. Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie:

- wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny,

- lub wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i specjalizacja zarządzanie i administracja;

3) wymagany staż pracy minimum 3 lata w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

7) znajomość przepisów prawa z zakresu: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, ustawy o finansach publicznych i zamówieniach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO;

8) przygotowanie Koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zespołu pomocy środowiskowej w GOPS w Miedźnie w oparciu o informacje udostępnione przez kierownika GOPS w Miedźnie (ul. Ułańska 25 budynek parterowy, w godzinach 8.00 – 15.00 od poniedziałku do czwartku w piątek 8.00 – 13.00).

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania stosowanego w pracy biurowej: Microsoft Word, Microsoft Excel; 

2) znajomość programów: TT- Pomoc, Edytor Aktów Prawnych;

3) doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

III. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: 

1) umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i podległych pracowników;

2) umiejętność współpracy i skutecznego komunikowania się;

3) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych;

4) samodzielność, kreatywność, nastawienie na innowacje;

5) odporność na stres;

6) umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych;

7) wysoka kultura osobista.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Zadania główne:

- koordynowanie i nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników Zespołu pomocy środowiskowej,

- podpisywanie decyzji administracyjnych w ramach udzielonych upoważnień,

- analiza i weryfikacja wywiadów środowiskowych przeprowadzonych w ramach zadań zleconych i własnych gminy,

- ustalanie potrzeb oraz współudział w kształtowaniu polityki społecznej środowiska lokalnego,

- ocena realizacji i skuteczności udzielonej pomocy, nadzór pracy w terenie,

- planowanie działań długofalowych oraz krótkoterminowych dotyczących organizacji pracy, zarządzania podległymi pracownikami oraz zasobami finansowymi i rzeczowymi.

- kontrola wewnętrzna w podległym zespole pracowników,

- koordynowanie pracy podległych pracowników z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka,

- pisanie projektów i pozyskiwanie środków na ich realizację,

- sporządzanie sprawozdań i analiz w ramach działań zespołu,

- zastępowanie Kierownika GOPS podczas jego nieobecności w ramach udzielonych upoważnień.

2) Zadania pomocnicze:

- współdziałanie z instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

- tworzenie nowych form i metod wsparcia dla klientów pomocy społecznej,

- nadzór nad prowadzeniem pracy socjalnej, w tym nad doborem form pomocy właściwych dla sytuacji osób i rodzin objętych pomocą,

- organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników,

- monitorowanie projektów i zadań realizowanych przez pracowników Zespołu,

- współpraca z ośrodkami wsparcia w zakresie świadczonych przez nich usług.

V. Warunki pracy na stanowisku:

1) forma zatrudnienia - pełny etat, umowa o pracę na czas określony od momentu podpisania umowy  do  31 grudnia 2019 r. (z możliwością przedłużenia umowy);

2) wynagrodzenie miesięczne - wynagrodzenie zasadnicze od 3300,00 zł brutto do 3500,00 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie do 20% wynagrodzenia zasadniczego) + dodatek funkcyjny od 300,00 zł brutto do 500,00 zł brutto;

3) praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) CV;

3) kwestionariusz osobowy kandydata  ubiegającego się o zatrudnienie;

4) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu pomocy środowiskowej;

5) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

6) kserokopia świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu);

7) kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji (wzór do pobrania w załączniku);

11) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do nie wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych  z obowiązkami wynikającymi z ustawy;

12) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

13) inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VIII. Miejsce, termin i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i złożone osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie, przy ul. Ułańskiej 25 w punkcie kancelaryjnym lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ułańska 25  

42-120 Miedźno

w terminie do dnia 16.08.2019 r. do godz. 10.00

w zaklejonej kopercie, na której należy napisać imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko – Koordynator Zespołu Pomocy Środowiskowej”.

Aplikacje niekompletne, lub które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie (decyduje data wpływu do Ośrodka), nie będą rozpatrywane.

IX. Postępowanie rekrutacyjne:

Dodatkowe informacje na temat prowadzonych naborów oraz informacje w zakresie rozstrzygnięć naborów można uzyskać pod numerem telefonu: 34 311 40 03 (u Kierownika Ośrodka).

1) Kandydaci spełniający wymogi formalne i dopuszczeni do dalszego etapu naboru otrzymują telefoniczną informację o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej bądź pisemnego testu  merytorycznego.

2) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25.

3) Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełniły wymagań formalnych i nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu naboru lub były nieobecne zostaną trwale zniszczone po upływie 1 miesiąca od zakończenia naboru.

4) Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

(-)Marta Radzioch

Kierownik GOPS

Do góry