Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Organizacyjnym.

I. Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe;

3) znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu prawa samorządowego;

- ustawa o pracownikach samorządowych;

- ustawa o samorządzie gminnym;

4) znajomość instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

5) znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

6) znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

8) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

10) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1) obowiązkowość, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność i uczciwość, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność;

2) umiejętność pracy w zespole;

3) znajomość języka angielskiego na poziomie A2;

4) posiadanie prawa jazdy kategorii „B”;

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) obsługa biura podawczego urzędu;

2) przyjmowanie, wysyłanie, ewidencjonowanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu;

3) obsługa ksero;

4) przyjmowanie i rozliczanie opłat skarbowych;

5) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej(CEIDG).

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

4) skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;

6) kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźno w zakładce: "Nabór pracowników na wolne stanowiska");

7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku;

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.

V. Informacja o wielkości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż 6 %.

VI. Warunki pracy na stanowisku:

1) pełny etat;

2) po okresie próbnym (3 miesiące), możliwość przedłużenia zatrudnienia zgodnie z przepisami kodeksu pracy;

3) wynagrodzenie miesięczne – wynagrodzenie zasadnicze 2500,00 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego brutto);

4) praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na parterze budynku.

VII. Informacja o miejscu, terminie i sposobie składania ofert:

Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: ug@miedzno.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie SEKAP (www.sekap.pl) lub ePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25, z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko samodzielnego referenta w Referacie Organizacyjnym” do dnia 22 grudnia 2017 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Miedźno).

VIII. Informacja o wynikach naboru i sposobie ich publikacji:

1) Osoby, które złożą ofertę na ww. stanowisko pracy powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie oraz o szczegółach procedury konkursowej;

2) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźno, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Miedźno.

Miedźno, dnia 08 grudnia 2017 r.

Do góry