Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Organizacyjnym

I. Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe magisterskie – preferowana politologia;

3) wymagany staż pracy min. 2 lata w administracji publicznej;

4) biegła znajomość oprogramowania komputerowego stosowanego w pracy biurowej;

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

8) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1) obowiązkowość, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność i uczciwość, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność;

2) umiejętność pracy w zespole;

3) znajomość języka angielskiego na poziomie B1;

4) wiedza z zakresu:

a) ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego,

b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

3) posiadanie prawa jazdy kategorii „B”.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1) administrowanie internetowym portalem gminnym oraz Biuletynem Informacji Publicznej;

2) opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych gminy;

3) współpracowanie z mediami w zakresie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem Gminy;

4) redagowanie komunikatów i artykułów dla prasy oraz na stronę internetową dot. wydarzeń w Gminie;

5) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy;

6) bieżące informowanie Wójta o wydarzeniach, jakie miały miejsce na terenie Gminy;

7) gromadzenie informacji o działaniach w Gminie otrzymanych od kierowników komórek organizacyjnych.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1) pełny etat;

2) wynagrodzenie miesięczne – wynagrodzenie zasadnicze 2500 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego brutto);

3) praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na 2 piętrze.

V. Informacja o wielkości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

4) skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;

6) kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźno w zakładce: "Nabór pracowników na wolne stanowiska");

7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku;

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.

VII. Informacja o miejscu, terminie i sposobie składania ofert:

Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: ug@miedzno.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie SEKAP (www.sekap.pl) lub ePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25, z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko podinspektora w referacie organizacyjnym” do dnia 13 września 2018 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Miedźno).

VIII. Informacja o wynikach naboru i sposobie ich publikacji:

Osoby, które złożą ofertę na ww. stanowisko pracy powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie oraz o szczegółach procedury konkursowej;

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźno, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Miedźno.

Miedźno, dnia 30 sierpnia 2018 r.

 

<figure class="image bottom"> </figure>

Do góry