Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

I. Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe magisterskie – geodezja;

3) wymagany staż pracy min. 2 letni,

4) biegła znajomość oprogramowania komputerowego stosowanego w pracy biurowej;

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

8) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1) wiedza z zakresu ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw, w szczególności:

a) prawo geodezyjne i kartograficzne,

b) o gospodarce nieruchomościami,

c) o księgach wieczystych i hipotece,

d) ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy,

e) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

f) o samorządzie gminnym,

g) Kodeks postępowania administracyjnego,

h) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

2) obowiązkowość, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność i uczciwość, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność;

3) znajomość przepisów i zasad sporządzania operatów szacunkowych oraz dokumentacji technicznej;

4) doświadczenie w realizacji inwestycji;

5) posiadanie prawa jazdy kategorii „B”;

6) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy, w szczególności przyjętych uchwałami rady gminy;

2) przygotowywanie pism, projektów decyzji, dotyczących spraw geodezyjnych;

3) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości komunalnych zabudowanych i niezabudowanych;

4) prowadzenie spraw związanych z geodezyjnymi podziałami i regulacją stanów prawnych nieruchomości;

5) prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów oraz nadawanie numerów porządkowych nieruchomości;

6) zlecanie usług geodezyjnych;

7) realizacja zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym: przygotowanie decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;

8) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad wspólnotami gruntowymi;

9) przygotowywanie i wydawanie dokumentów oraz materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

10) przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz związanych z zakresem wykonywanych zadań.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1) pełny etat;

2) po okresie próbnym (3 miesiące), możliwość przedłużenia zatrudnienia zgodnie z przepisami kodeksu pracy;

3) wynagrodzenie miesięczne – wynagrodzenie zasadnicze 3000 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego brutto);

4) praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na parterze budynku.

V. Informacja o wielkości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

4) skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;

6) kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźno w zakładce: "Nabór pracowników na wolne stanowiska");

7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku;

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.

VII. Informacja o miejscu, terminie i sposobie składania ofert:

Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: ug@miedzno.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie SEKAP (www.sekap.pl) lub ePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25, z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko podinspektora w referacie rolnictwa i gospodarki komunalnej” do dnia 14 grudnia 2017 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Miedźno).

VIII. Informacja o wynikach naboru i sposobie ich publikacji:

1) Osoby, które złożą ofertę na ww. stanowisko pracy powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie oraz o szczegółach procedury konkursowej;

2) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźno, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Miedźno.

 

Miedźno, dnia 30 listopada 2017 r.

Do góry