Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY S SPOŁECZNEJ

1. Opis stanowiska

1) początek zatrudnienia – od dnia podjęcia pracy do 31.12.2019 r

2) forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę na czas określony z późniejszą możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

3) wymiar czasu pracy – 3/4 etatu z możliwością późniejszego zwiększenia etatu.

4) zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie (praca w terenie, teren gminy Miedźno), gdzie bezpośrednim przełożonym jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dot. usług opiekuńczych oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w szczególności:

1) Usługi gospodarcze:

a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby; pomoc przy myciu, kąpaniu, w ubieraniu się, jedzeniu, pomoc w zaspokajaniu czynności fizjologicznych,

b) zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,

c) przyrządzanie posiłków; w tym zgodnie z zalecaną przez lekarza dietą,

d) przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje sama oraz właściwe ich przechowywanie,

e) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,

f) utrzymywanie w czystości bielizny pościelowej, ręczników i ubrania osoby zainteresowanej,

g) pomoc w zakupie odzieży i obuwia,

h) palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,

i) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,

j) pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.

2) Usługi pielęgnacyjne:

a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb;

b) pielęgnacja, w szczególności w czasie choroby i rehabilitacji, zalecana przez lekarza;

c) pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia , zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni, w sytuacjach tego wymagających.

3) Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

4) Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.

3. Warunki pracy na danym stanowisku: praca w terenie u świadczeniobiorców w Gminie Miedźno.

4. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1) wykształcenie średnie lub podstawowe

2) dyplom ukończenia szkoły bądź w trakcie nauki na jednym z poniższych kierunków:

a) opiekuna domowego,

b) opiekuna środowiskowego,

c) opiekuna medycznego,

d) opiekuna osoby starszej,

lub ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu Opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej;

3) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, chorymi, wymagającymi opieki;

4) prawo jazdy kat. B i posiadanie samochodu osobowego;

5) właściwy stan zdrowia do pracy na powyższym stanowisku;

6) posiadanie obywatelstwa polskiego;

7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

8) uczciwość;

9) umiejętność organizowania pracy w domu świadczeniobiorcy;

10) samodzielność i umiejętność pracy w zespole;

5. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1) umiejętność skutecznego komunikowania się;

2) znajomość topografii gminy Miedźno;

3) znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym;

4) Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys - CV,

c) kwestionariusz osobowy,

d) kserokopie świadectw pracy,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

f) oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w\ w stanowisku,

g) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
(w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

h) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

i) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,

j) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem wniosku o zatrudnienie.

Na żądanie komisji rekrutacyjnej kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały w/w dokumentów.

6. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie lub przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno decyduje kolejność zgłoszeń.

Koperty należy opatrzyć informacją „Nabór na stanowisko: OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie”.

O terminie i miejscu rozmowy  kandydat zostanie poinformowany indywidualnie telefonicznie.

Informację o wynikach naboru publikowane będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedźnie oraz na stronie BIP Gminy Miedźno.

 

                                                                                                                             Kierownik

                                                                                              Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                      Marta Radzioch

 

Do góry