Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. budownictwa

Wójt Gminy Miedźno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

samodzielnego referenta ds. budownictwa w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

I. Wymagania obowiązkowe:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe, techniczne, pożądane budowlane;
 3. wymagany staż pracy min. 1 rok, preferowane minimum roczne doświadczenie zawodowe w JST i administracji publicznej;
 4. biegła znajomość oprogramowania komputerowego stosowanego w pracy biurowej;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
 7. z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 9. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1. obowiązkowość, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność i uczciwość, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność;

2. wiedza z zakresu ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw, w szczególności:

a) prawo zamówień publicznych,

b) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

c) prawo budowlane,

d) o drogach publicznych,

e) o samorządzie gminnym,

f) Kodeks postępowania administracyjnego,

g) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

3. znajomość dokumentacji technicznej, przepisów i zasad kosztorysowania robót budowlanych;

4. doświadczenie w realizacji inwestycji;

5. posiadanie prawa jazdy kategorii „B”.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań, w szczególności przyjętych uchwałami rady gminy zadań inwestycyjnych;
 2. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zamówień publicznych;
 3. przygotowanie i prowadzenie inwestycji komunalnych na terenie gminy;
 4. przygotowywanie pism, decyzji;
 5. przygotowywanie materiałów przedprojektowych;
 6. przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji na inwestycje i remonty z uwzględnieniem najkorzystniejszych warunków jej wykonania;
 7. nadzór nad inwestycjami i efektywnym wykorzystaniem środków finansowych;
 8. prowadzenie spraw planowania przestrzennego dotyczących m.in. uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, uzgadniania projektów planów miejscowych, wydawania decyzji lokalizacyjnych,
 9. prowadzenie spraw dotyczących drogownictwa, a w szczególności: wydawania opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, zarządzania siecią dróg gminnych, wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 10. przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. pełny etat;
 2. po okresie próbnym (3 miesiące), możliwość przedłużenia zatrudnienia zgodnie z przepisami kodeksu pracy;
 3. wynagrodzenie miesięczne – 2200 zł brutto;
 4. praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na parterze budynku.

V. Informacja o wielkości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 4. skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 5. kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 6. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźno
  w zakładce: "Nabór pracowników na wolne stanowiska");
 7. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.

VII. Informacja o miejscu, terminie i sposobie składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: ug@miedzno.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie SEKAP (www.sekap.pl) lub ePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25, opisaną danymi kontaktowymi nadawcy
  z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko samodzielnego referenta ds. budownictwa” do dnia 01.03.2017 r.;
 2. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Miedźno).

VIII. Informacja o wynikach naboru i sposobie ich publikacji:

 1. Osoby, które złożą ofertę na ww. stanowisko pracy powiadomione zostaną
  o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie oraz o szczegółach procedury konkursowej;
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźno, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Miedźno.

Do góry