Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. ochrony środowiska

Wójt Gminy Miedźno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

samodzielnego referenta ds. ochrony środowiska w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

I. Wymagania obowiązkowe:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe, preferowane ochrona środowiska, rolnictwo;
 3. wymagany staż pracy min. 1 rok, preferowane minimum roczne doświadczenie zawodowe w JST i administracji publicznej;
 4. biegła znajomość oprogramowania komputerowego stosowanego w pracy biurowej;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 8. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. obowiązkowość, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność i uczciwość, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność;
 2. posiadanie prawa jazdy kategorii „B”;
 3. wiedza z zakresu ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw, w szczególności:

a) prawo ochrony środowiska;

b) o ochronie przyrody;

c) o kształtowaniu ustroju rolnego,

d) o odpadach,

e) o utrzymania czystości i porządku w gminach, ,

f) o lasach;

g) o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

h) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

i) prawo łowieckie;

j) prawo wodne;

k)) o samorządzie gminnym,

l) Kodeks postępowania administracyjnego,

ł) rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. przygotowywanie pism, projektów decyzji;
 2. realizacja zadań związana z ochroną środowiska, rolnictwem, leśnictwem, melioracją;
 3. prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej;
 4. prowadzenie spraw związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz ochroną przyrody,
 5. prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie, ochroną przyrody na terenie Gminy, w tym dotyczących ustanowionych form ochrony przyrody;
 6. nadzór i inwentaryzacja zasobów przyrody oraz prowadzenie wymaganych rejestrów w tym zakresie;
 7. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów, pobieranie opłat za usuwanie drzew i krzewów;
 8. przygotowywanie i realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy;
 9. naliczanie opłat środowiskowych;
 10. prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia stosunków wodnych;
 11. prowadzenie postępowań w sprawie gospodarowania odpadami;
 12. kontrola, nadzór oraz przygotowywanie projektów decyzji w sprawach związanych
  z odprowadzaniem ścieków przez osoby fizyczne i prawne;
 13. ocena możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska,
 14. prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za skutki klęsk żywiołowych.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. pełny etat;
 2. po okresie próbnym (3 miesiące), możliwość przedłużenia zatrudnienia zgodnie
  z przepisami kodeksu pracy;
 3. wynagrodzenie miesięczne – 2200 zł brutto;
 4. praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na parterze budynku.

V. Informacja o wielkości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
  o stanie odbytych studiów);
 4. skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 5. kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 6. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźno
  w zakładce: "Nabór pracowników na wolne stanowiska");
 7. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.

VII. Informacja o miejscu, terminie i sposobie składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: ug@miedzno.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie SEKAP (www.sekap.pl) lub ePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25, opisaną danymi kontaktowymi nadawcy
  z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko samodzielnego referenta ds. ochrony środowiska” do dnia 01.03.2017r.;
 2. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Miedźno).

VIII. Informacja o wynikach naboru i sposobie ich publikacji:

 1. Osoby, które złożą ofertę na ww. stanowisko pracy powiadomione zostaną
  o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie oraz o szczegółach procedury konkursowej;
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźno, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Miedźno.

Do góry