Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

I. Wymagania obowiązkowe:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie:

  • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
  • lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną Rozporządzenie Ministra rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2011 r.  w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. 2011 nr  272 poz. 1608)

4) kandydat/kandydatka nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

7) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

8) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu.

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

2) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

3) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

4) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

5) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

6) umiejętność współpracy w zespole,

7) odporność na sytuacje stresowe,

8) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

9) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną, znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

III. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy asystenta rodziny należy w szczególności:

1) wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny,

2)  systematyczna indywidualna praca z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań,

3) współpraca z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,

4) pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,

5) pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

6) merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

7) pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,

8) motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

IV. Wymagane dokumenty:

1) CV ze zdjęciem,

2) list motywacyjny

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

5) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

6) kopia uprawnień zezwalających na prowadzenie pojazdów mechanicznych,

7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,

9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,

11) podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźno w zakładce: "Nabór pracowników na wolne stanowiska");

12) kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźno                               w zakładce: "Nabór pracowników na wolne stanowiska");

-  inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

V. Warunki pracy na stanowisku

1) pełny etat,

2) wynagrodzenie miesięczne – wynagrodzenie zasadnicze 2500,00 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego brutto),

3) praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

4) praca w terenie – w środowisku - w miejscu zamieszkania rodzin.

VI. Informacja o wielkości wskaźnika  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6 %.

VII. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie, przy ul. Ułańskiej 25.

VIII. Informacje o miejscu, terminie i sposobie składania ofert:

Wymagane dokumenty (w zamkniętej kopercie) z dopiskiem „NABÓR NA ASYSTENTA RODZINY”  należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie w punkcie kancelaryjnym lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul.  Ułańska 25

42-120 Miedźno

w terminie do 14.12.2018 r. do godz.  12.00

Aplikacje niekompletne, lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka).

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy zakwalifikują się do procedury konkursowej zostaną powiadomieni.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Miedźnie oraz na tablicy informacyjnej GOPS i Urzędu.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie

Marta Radzioch

Do góry