Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Koordynatora Zespołu Pomocy Środowiskowej

 

O przedmiotowe stanowisko nie mogą ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, będące obywatelami Unii Europejskiej oraz obywatele państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

I. Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie:

wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

lub wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny,

lub wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i specjalizacja zarządzanie i administracja;

3) wymagany staż pracy minimum 3 lata w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

7) znajomość przepisów prawa z zakresu: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, ustawy o finansach publicznych i zamówieniach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO;

8) przygotowanie Koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zespołu pomocy środowiskowej w GOPS w Miedźnie w oparciu o informacje udostępnione przez kierownika GOPS w Miedźnie (ul. Ułańska 25 budynek parterowy, w godzinach 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku).

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania stosowanego w pracy biurowej: Microsoft Word, Microsoft Excel; LEX;

2) znajomość programów: TT- Pomoc, Edytor Aktów Prawnych, Karta Dużej Rodziny;

3) doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

III. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: 

1) umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i podległych pracowników;

2) umiejętność współpracy i skutecznego komunikowania się;

3) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych;

4) samodzielność, kreatywność, nastawienie na innowacje;

5) odporność na stres;

6) umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych;

7) wysoka kultura osobista.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Zadania główne:

koordynowanie i nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników Zespołu pomocy środowiskowej,

analiza i weryfikacja wywiadów środowiskowych przeprowadzonych w ramach zadań zleconych i własnych gminy,

ustalanie potrzeb oraz współudział w kształtowaniu polityki społecznej środowiska lokalnego,

ocena realizacji i skuteczności udzielonej pomocy, nadzór pracy w terenie,

planowanie działań długofalowych oraz krótkoterminowych dotyczących organizacji pracy, zarządzania podległymi pracownikami,

kontrola wewnętrzna w podległym zespole pracowników,

koordynowanie pracy podległych pracowników z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka,

sporządzanie sprawozdań i analiz w ramach działań zespołu,

zastępowanie Kierownika GOPS podczas jego nieobecności w prowadzeniu postępowań oraz wydawaniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;

2) Zadania pomocnicze:

współdziałanie z instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

tworzenie nowych form i metod wsparcia dla klientów pomocy społecznej,

nadzór nad prowadzeniem pracy socjalnej, w tym nad doborem form pomocy właściwych dla sytuacji osób i rodzin objętych pomocą,

organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników,

monitorowanie projektów i zadań realizowanych przez pracowników Zespołu,

współpraca z ośrodkami wsparcia w zakresie świadczonych przez nich usług.

V. Warunki pracy na stanowisku:

1) forma zatrudnienia - pełny etat, umowa o pracę na czas określony od momentu podpisania umowy  do  31 grudnia 2019 r. (z możliwością przedłużenia umowy);

2) wynagrodzenie miesięczne - wynagrodzenie zasadnicze od 3300,00 zł brutto do 3500,00 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie do 20% wynagrodzenia zasadniczego) + dodatek funkcyjny 500,00 zł brutto;

3) praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) CV;

3) kwestionariusz osobowy kandydata  ubiegającego się o zatrudnienie;

4) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu pomocy środowiskowej;

5) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

6) kserokopia świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu);

7) kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 1260);

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji (wzór do pobrania w załączniku);

11) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do nie wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych  z obowiązkami wynikającymi z ustawy;

12) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

13) inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VIII. Miejsce, termin i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i złożone osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie, przy ul. Ułańskiej 25 w punkcie kancelaryjnym lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ułańska 25                                                                                                           

42-120 Miedźno

w terminie do dnia 21.01.2018 r. do godz. 12.00

w zaklejonej kopercie, na której należy napisać imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko – Koordynator Zespołu Pomocy Środowiskowej”.

Aplikacje niekompletne, lub które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie (decyduje data wpływu do Ośrodka), nie będą rozpatrywane.

IX. Postępowanie rekrutacyjne:

Dodatkowe informacje na temat prowadzonych naborów oraz informacje w zakresie rozstrzygnięć naborów można uzyskać pod numerem telefonu: 34 311 40 03 (u Kierownika Ośrodka).

1) Kandydaci spełniający wymogi formalne i dopuszczeni do dalszego etapu naboru otrzymują telefoniczną informację o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej bądź pisemnego testu  merytorycznego.

2) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25.

3) Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełniły wymagań formalnych i nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu naboru lub były nieobecne zostaną trwale zniszczone po upływie 1 miesiąca od zakończenia naboru.

 

Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Radzioch

Miedźno, 07.01.2019 r.

Do góry