Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Miedźnie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

1 etat

Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej

(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie średnie lub wyższe,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

6) znajomość przepisów prawa z zakresu:

• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z późn.zm),

• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz.1518 z późn. zm.),

• ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 489 z późn.zm.),

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. URZ. UE L z 2016 r. nr 119),

• ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195 z późn. zm),

• Programy przygotowane na podstawie art.187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998).

2. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność komunikowania się,

2) umiejętność podejmowania decyzji,

3) umiejętność pracy w zespole,

4) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

5) umiejętność wnikliwej analizy dokumentów,

6) samodzielność,

7) mile widziane doświadczenie pracy w administracji samorządowej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) obsługa interesantów,

2) udzielanie rzetelnych informacji w sprawach dotyczących wypłacanych świadczeń,

3) rejestracja przyjmowanych wniosków o ustalenie prawa do wypłacanych świadczeń,

4) kompletowanie dokumentów w sprawach o wypłacane świadczenia,

5) przygotowanie pism, postanowień oraz wszelkich decyzji dotyczących wypłacanych świadczeń,

6) prowadzenie korespondencji w ramach zakresu obowiązków z instytucjami, ośrodkami, urzędami, komisariatami, prokuratorami,

7) merytoryczna kontrola przygotowanych decyzji.

4. Warunki pracy na stanowisku: Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia nie wynosi - 6 %

6. Informacje dodatkowe:

a) wymiar etatu- pełny,

b) czas pracy- zgodnie z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku,

c) umowa na czas określony.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

2) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

3) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) ,

4) skan lub kopia dokumentów poświadczających pracowniczy staż pracy w administracji samorządowej,

5) skan lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6) kwestionariusz osobowy,

7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe , o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy,

9) oświadczenie o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej” bezpośrednio na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno do dnia 27.06.2018 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do GOPS).

Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.

Kolejny etap rekrutacji odbędzie się w dniu 29.06.2018 r., o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie.

Informację o wynikach naboru publikowane będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedźnie oraz na stronie BIP Gminy Miedźno.

Do góry