Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Szczegóły dotyczące konkursu określono w Zarządzeniu Nr 43/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Wzór oferty określono w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Termin składania ofert upływa dnia 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00. Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

Do góry