Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem, na okres 3 lat, lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miedźno

Wójt Gminy Miedźno informuje o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem, na okres 3 lat, lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miedźno, w którego skład wchodzi:

 • Lokal użytkowy, budynek parterowy „kiosk przy przystanku PKS” o powierzchni użytkowej 7m2, położony w miejscowości Ostrowy nad Okszą przy ulicy Brzeźnickiej (działka ewidencyjna nr 1568, obręb Ostrowy, jednostka ewidencyjna Miedźno, powiat kłobucki, województwo śląskie). Lokal przeznaczony jest na cele handlowe. Lokal nie posiada własnego węzła sanitarnego. Wszelkiego rodzaju prace, mające na celu adaptację lokalu do własnych potrzeb, przyszły najemca wykona na własny koszt po uprzednim uzyskaniu zgody od wynajmującego.
 • Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za lokal wynosi: 50,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100 netto) + podatek VAT wg. obowiązującej stawki 23%, tj. 61,50 zł brutto (słownie sześćdziesiąt jeden złotych 50/100 brutto).

I ETAP – część niejawna – kwalifikacja zgłoszeń.

1)      Pisemne zgłoszenie udziału w przetargu, podpisane przez osoby uprawnione, powinno zawierać:

 

 • Nazwę przedsiębiorcy i jego siedzibę lub imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przypadku działania przez pełnomocnika – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pisemne z dokonaną opłatą skarbową w wysokości 17 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100).
 • Dokumenty potwierdzające formę prawną prowadzonej działalności:

 

podmiot prowadzący działalność gospodarczą: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl), PESEL;

spółka cywilna: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl) dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, kserokopię umowy spółki cywilnej, kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON spółki cywilnej, kserokopię decyzji nadania NIP dla spółki cywilnej;

osoba prawna lub inny podmiot podlegający rejestracji w KRS: kserokopię aktualnego wypisu  z KRS, kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, o ile nie jest wpisany do KRS, kserokopię decyzji nadania NIP, o ile nie jest wpisany  do KRS;

osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej: oświadczenie, że po wygranym przetargu przedłoży dokument rejestracyjny firmy w terminie do 14 dni od dnia zamknięcia przetargu, PESEL.

Wydruk lub wpis winien być wystawiony lub zaktualizowany nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem rozstrzygnięcia przetargu.

Zakres planowanej do uruchomienia działalności w lokalu.

Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz warunkami wynajmu lokalu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym lokalu i możliwością jego adaptacji na planowaną działalność.

Oświadczenie o braku zaległości zobowiązań wobec Gminy.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Kserokopię dowodu wpłaty wadium lub oryginał polecenia przelewu w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100)

2)      Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) należy wpłacić w terminie do dnia 27 grudnia 2017 r. na konto: Urząd Gminy Miedźno Bank Spółdzielczy Popów z/s Zawady Oddział Miedźno nr konta: 73 8259 1014 2001 0000 0550 0006.

3)      Zgłoszenie udziału w przetargu należy składać w kopercie zamkniętej z adnotacją „Przetarg licytacyjny na lokal użytkowy w Ostrowach nad Okszą” w Urzędzie Gminy Miedźno ul. Ułańska 25 w pokoju 11 Referat Organizacyjny do dnia 29 grudnia 2017 r.

4)      Do udziału w II etapie przetargu , tj. licytacji stawki czynszu dopuszczone zostaną podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne, które w wyżej wymienionym terminie zgłosiły swój udział
w przetargu, złożyły wymagane dokumenty i zostały zakwalifikowane przez Komisję Przetargową.

5)      Z przebiegu I etapu przetargu sporządza się protokół, który powinien zawierać następujące informacje:

1.       oznaczenie przedmiotu przetargu,

2.       termin i miejsce przetargu,

3.       imiona i nazwiska członków Komisji prowadzącej przetarg,

4.       ilość złożonych zgłoszeń do udziału w przetargu,

5.       nazwę i siedzibę przedsiębiorców lub imię, nazwisko osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wraz z adresem jej zamieszkania, zakwalifikowanych do II etapu przetargu,

6.       wykaz zgłoszeń nie zakwalifikowanych do II etapu przetargu wraz z uzasadnieniem,

7.       wzmiankę o odczytaniu protokołu i uwagach do protokołu,

8.       podpisy członków Komisji.

Protokół z przeprowadzonego I etapu przetargu – kwalifikacja zgłoszeń, sporządza Przewodniczący Komisji przetargowej, a podpisują go: Przewodniczący Komisji oraz wszyscy członkowie komisji.

II ETAP – licytacja wysokości czynszu za lokal użytkowy.

Przetarg ustny – licytacja odbędzie się w dniu 3 stycznia 2018 r. (środa), w siedzibie Gminy Miedźno, tj. w Urzędzie Gminy Miedźno 42 – 120 Miedźno, ul. Ułańska 25 w pokoju 03
(Sala sesyjna) o godzinie 1200.

6)      Rozpoczęcie licytacji następuje po zapoznaniu uczestników przetargu z protokołem z części niejawnej przetargu.

7)      Prowadzący licytację otwierając ją informuje uczestników przetargu, że:

 

 • postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% ceny wywoławczej netto z zaokrągleniem w górę do pełnego złotego,
 • uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne, coraz wyższe stawki czynszu do momentu zaprzestania składania kolejnych ofert,
 • po ustaniu zgłaszania postąpień Prowadzący II etap przetargu (Przewodniczący Komisji Przetargowej) wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą stawkę (cenę) i zamyka przetarg, następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która wygrała przetarg.
 • po trzecim wywołaniu najwyższej stawki czynszu dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 

8)      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9)      Z II etapu przetargu sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1.       oznaczenie przedmiotu przetargu,

2.       termin i miejsce licytacji,

3.       imiona i nazwiska członków Komisji prowadzącej przetarg oraz prowadzącego licytację,

4.       dane oferenta, który wylicytował najwyższą stawkę czynszu oraz jego podpis,

5.       wysokość wylicytowanej stawki czynszu,

6.       wzmiankę o odczytaniu protokołu i uwagach do protokołu,

7.       podpisy członków Komisji.

Protokół z przeprowadzonego II etapu przetargu – licytacja wysokości czynszu za lokal użytkowy, sporządza Przewodniczący Komisji przetargowej, a podpisują go: Przewodniczący Komisji, wszyscy członkowie komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako najemca lokalu.

10)   Istotne warunki przetargowe:

 

 • oferenci, którzy po 2-krotnym wygraniu przetargu ogłoszonego przez Wójta Gminy Miedźno nie przystąpili do zawarcia umowy najmu, nie zostaną dopuszczeni do II etapu przetargu,
 • oferenci, którzy złożyli nieprawdziwe oświadczenia w pisemnym zgłoszeniu udziału w przetargu, nie zostaną dopuszczeni do II etapu przetargu,
 • oferenci, którzy wygrali przetarg, ale uchylili się od zawarcia umowy, nie mogą ponownie przystąpić do przetargu na ten sam lokal,
 • Komisja może nie zakwalifikować do II etapu przetargu oferenta za względu na rodzaj proponowanej przez niego działalności gospodarczej,
 • wadium oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet przyszłego czynszu,
 • wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
 • wadium przepada i umowa najmu nie zostanie zawarta z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, które po wygraniu przetargu nie przedłożą dokumentów rejestracyjnych firmy w terminie 14 dni od zamknięcia przetargu,
 • po zakończeniu przetargu niedopuszczalna jest zmiana oferenta,
 • oferent, który wygrał przetarg, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wpłacić kaucję  w wysokości 3 krotnego miesięcznego czynszu (netto). Kaucja może być rozłożona na raty przez Wójta Gminy Miedźno na wniosek zwycięskiego oferenta,
 • nakłady poniesione przez najemcę na adaptację lokalu nie będą podlegały rozliczeniu z wynajmującym po zakończeniu stosunku najmu.

 

11)   Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12)   Najemca zobowiązany jest do uiszczania we własnym zakresie opłat za energię elektryczną na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. zawierając odpowiednie umowy.

13)   Oglądanie lokalu jest możliwe po uzgodnieniu terminu z właściwym pracownikiem Urzędu Gminy Miedźno odpowiedzialnym za najem lokali w dniach od 21.12.2017 r. do dnia 29.12.2017 r.
w godzinach pracy Urzędu.

14)   Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Miedźno z siedzibą w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25, pok. 16: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 730 do 1530, wtorek w godzinach od 730 do 1800, piątek w godzinach od 730 do 1300, lub pod numerem telefonu: 34 310 69 66.

15)   Ogłoszenie przetargowe znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźno, na lokalu użytkowym będącym przedmiotem przetargu, położonym w Ostrowach nad Okszą przy ul. Brzeźnickiej „kiosk przy przystanku PKS” oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Miedźno:

www.miedzno.pl/urzad-gminy/ogloszenia-komunikaty-zarzadzenia

wraz z formularzami zgłoszenia udziału w przetargu i projektem umowy na najem lokalu użytkowego.

16)   Wójt Gminy Miedźno może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

17)   Od czynności związanych z przeprowadzonym przetargiem można się odwołać do Wójta Gminy Miedźno w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 

 

Do góry